Tečaj pletenja

Nakon već tri uspješno odrţana teĉaja pletenja u zadnjih 2 godine i 15 polaznica koje su usvojile
osnove pletenja, odluĉili smo nastaviti dalje s ovim programom…

Na teĉaju će predavati, kao i do sada – Renata Kvenić (ReNata Boutique – hand knitted items),
ĉlanica udruge – koja ruĉno izraĊuje vunene odjevne predmete već više od 30 godina.

Smatramo da ćemo ovime odrţati tradiciju i spasiti obiĉaj od zaborava, a ujedno ponuditi
polaznicama/ima samostalnost u dizajnu i izradi vlastite odjeće kao i mogućnost za
samozapošljavanje. Osim što je korisna, ova aktivnost je kreativna i opuštajuća.

KADA: 21. travanj 2019
KOLIKO: 28 h (grupni termini po dogovoru – dva puta tjedno po 4 h)
GDJE: suterenu ville Antonio na adresi V. Nazora 2, Opatija

Na teĉaj primamo 30 polaznika/ca.
Minimum polaznik/ca da bi se teĉaj odrţao – 10.

POLAZNICE/I ĆE MOĆI IZRAĐENE PREDMETE ZADRŢATI!!!

KOTIZACIJA:
250,00 kn (ukoliko donosite svoju vunu i igle)
350,00 kn (ukoliko koristite naše materijale)

STUDENTICE/I PLAĆAJU KOTIZACIJU OD:
150 kn (ukoliko donosite svoju vunu i igle)
250 kn (ukoliko koristite naše materijale)

POTVRDA SUDJELOVANJA: Sudjelovanje na teĉaju potvrĊujete uplatom (nepovratnog*) pologa u
iznosu od 100,00 kn do 17. 04. 2019. Polog moţete uplatiti na ţiro raĉun udruge
HR1823600001102183692. U pozivu na broj navedite svoj OIB.

*u sluĉaju našeg otkazivanja teĉaja, polog će vam biti vraćen.

PRIJAVE: udruga.akt@gmail.com
INFO: 091 786 9421, 092 372 0382

MOLIMO VAS DA PROSLIJEDITE OVAJ INFORMACIJE SVOJIM BLIŢNJIMA KOJI SU IZRAZILI
ŢELJU DA BI RADO NAUĈILI OVAKVU ILI SLIĈNU VJEŠTINU… H V A L A ! ! !

Voditelj projekta: Nikica Karas
Vizuali / fotografija / video: Karas Travels, Arts & Photography
Produkcija: Kulturno umjetniĉka udruga AKT

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.