Element VODA

Poslednji u ciklusu Pet elementata je Element Voda. Voda simbolizuje istovremeno i život i smrt. Voda je materica iz koje nastaje celokupan život ali i ambis u koji se sve vraća. U ciklusu Pet elemenata, Voda obuhvata ove aspekte: život, smrt i večnost. Ona označava kulminaciju procesa, završetak i smrt ali i nagoveštava obnovu i novi početak. Voda je simbol destruktivnog ali i kreativnog. Ona je poput mosta između života i smrti i između smrti i ponovnog rođenja. Voda nema formu, ona je poput velikog Tao-a. Ona deluje ne delujući, ona sadrži u sebi sav potencijal za delovanje.

U kreativnom ciklusu, Voda nastaje iz Metala (Vatra topi Metal i nastaje Voda) a kontroliše je Zemlja. Zemlja je obuzdava praveći joj branu ili bazen. U Yin-Yang ciklusu, Voda reprezentuje apsolutni Yin- apsolutni mir, pasivnost i sposobnost primanja(prijemčivost). Što se tiče godišnjih doba, Voda odgovara zimi, periodu odmora i obnove. Hladno zimsko vreme, kratki dani (smanjeno vreme vidljivosti), korespondiraju sa Yinom. Zimska hladnoća smanjuje aktivnosti na minimum i zaustavlja rast. Biljke i životinje konzerviraju svoje resurse, pripremajući se za surove uslove. Nakon solsticijuma, noći postaju kraće a dani duži. Priroda počinje postepeno kretanje ka širenju. Niske temperature to donekle sprečavaju, pa u zimu energija Vode ima sklonost da pluta između širenja i skupljanja, kao što led pluta na površini jezera. Na površini, energija izgleda usnula i smrznuta. Međutim ispod površine, energija se skuplja, čekajući da izbije dolaskom proleća. U ciklusu dana, Voda kontroliše noć i san. U snu se obnavlja energija neophodna za novi dan. I san, kao i faza Vode, se događa između završetka i novog početka. Sanjanje ima osobine Vode. Voda je uporna da stigne svuda i da pri tome vidi mnoge stvari i prenosi razne informacije. Slično tome, u toku sna dolazi do sjedinjenja, tj. do nestajanja svih granica. Snovi nas dovode do mesta gde je znanje trenutno i svemoguće.

U prirodi, aktivnost Vode je neophodna za opstanak svih živih bića. Najveći procenat naše telesne supstance čini voda. Kosmološki, Voda korespondira sa stanjem jedinstva koje je postojalo pre Velikog praska, ali i sa povratkom u jedinstvo koje će se dogoditi nakon odumiranja Univerzuma. U menstrualnom ciklusu žene, Voda odgovara menstruaciji – krvarenju (isticanje „Nebeske Vode“) jer se materica tako čisti od izumrlih ćelija i priprema se za novi ciklus i početak oplodnje. Sve kulture povezuju menstruaciju sa Mesecom. Njegov ciklus kruženja oko Zemlje traje približno 28 dana i poklapa se sa dužinom prosečnog menstrualnog ciklusa. Mesec kontroliše tok menstrualnog ciklusa kao što kontroliše i tok (plimu i oseku) mora i okeana. Svojim rastom i opadanjem, Mesec izaziva rast i opadanje nivoa vode( ovulacija i menstruacija), kako u telu, tako i u prirodi. Klimatski, Vodi odgovara zima. Zima je Yin energija koja sužava, usporava i redukuje. Hladnoća donosi mir, tišinu i odmor organizma. U ljudskom životnom ciklusu, Voda upravlja smrću i umiranjem. To je period kada se vraćamo u jedinstvo iz kojeg i potičemo. Tada gubimo svoje individualno Ja i, poput kapi u okeanu, postajemo ponovo jedno sa velikim izvorom.

Yin organ koji odgovara elementu Voda jesu bubrezi. Bubrezi se u potpunosti uklapaju u sliku Vode kao praizvora. Bubrezi skladište Prenatalni Či( prenatalna energija, nasledna energija, nasledne osobine). To je Či koji smo nasledili od svojih roditelja i koji podrazumeva nasleđe, genetiku i sve informacije naših predaka. On zajedno sa Postnatalnim Čiem ( Či iz hrane i vazduha) predstavlja osnovu svih aspekata ljudskog postojanja: osnovu ljudskog tela, misli, emocija kao i svih funkcija. Prenatalni (urođeni) Či i Postnatalni (stečeni) Či se oslanjaju jedan na drugog, međusobno se dopunjuju i poboljšavaju.

Bubrezi ( bubrežni Či) kontrolišu reprodukciju. U periodu adolescencije, bubrezi kontrolišu nastanak spermatogeneze i menstruacije. Od kvaliteta bubrežnog Čia, u najvećoj meri zavisi sposobnost začeća ploda. Bubrezi deluju kao hladnjak za gornji deo tela i srce. Oni su sedište Yin energije i vode. Bubrezi svojom hladnoćom i vodom smanjuju toplotu u telu, prvenstveno gaseći srčanu vatru. Tako da su bubrezi zaštitnik srca. S obzirom da je gornji deo tela, iznad dijafragme, Yang, i da je sklon pregrevanju, trebalo bi jačati bubrege, kako bi se sprečilo njihovo iscrpljivanje. Zanimljivo je da praktikanti molitve, meditacije i raznih medito- mentalnih tehnika treba posebno da povedu računa o stanju svojih bubrega jer tokom tih radnji dolazi do velikog zagrevanja gornjeg dela tela i glave, što znači da se crpi velika količina bubrežnog Čia za hlađenje. Bubrezi kontrolišu kosti, utiču na njihov rast i razvoj. Takođe, bubrezi kontrolišu kosu i kožu. Kosa je sa jedne strane izdanak krvi a sa druge strane spoljašna manifestacija bubrega. Rast, sjaj i gubitak kose povezani su sa kvalitetom bubrežnog Čia. Bubrezi se manifestuju i na koži. Koža kod obolelih bubrega poprima bledo-sivu žućkastu boju i javljaju se manji/veći otoci. Bubrezi se otvaraju u ušima. Ušna školjka svojim izgledom podseća na bubrege. Prema tome, zdravi i snažni bubrezi utiču na kvalitet sluha i obrnuto. Nagluvost, gluvoća, vrtoglavica, zvonjenje u ušima, mogu ukazati na disfunkciju bubrega.

Godišnje doba koje odgovara bubrezima je zima, a boja je tamno plava. Bubrezi predstavljaju sedište volje. Emocije i stanja koja povoljno utiču na bubrege su nežnost, mirnoća i sigurnost. Emocija koja nepovoljno utiče na bubrege je strah. Strah je jedan od glavnih uzročnika bolesti bubrega.

Yang organ koji odgovara bubrezima je mokraćna bešika. Glavna funkcija bešike je da privremeno skladišti urin, koji se zatim, uz asistenciju bubrežnog Čia, izbacuje napolje.

Na snimku je prikaz fizičke vežbe za Element Voda
link vodi na original stranicu s koje je tekst preuzet (OblogZaDušu)